Privacy verklaring

INLEIDING
Hogeschool NIFA verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in onze organisatie rondom al onze opleidingen en cursussen. De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

OPBOUW PRIVACYVERKLARING
Hogeschool NIFA is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen wij dit doen. Ook lichten wij toe voor welke diensten wij de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag wij dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoons­gegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaar­termijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Hogeschool NIFA.

WAT ZIJN PERSOONS­GEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

BENT U VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN?
Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de opleiding en/of cursus te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de over­eenkomst. Voor sommige extra diensten zoals onze nieuwsbrief vragen wij dan eerst uw toestemming voordat wij (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat wij gegevens die wij al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan een opleiding of cursus. Hogeschool NIFA heeft een eigen nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om uw toestemming. Voor het versturen van de nieuwsbrief mogen wij uw persoonsgegevens, die wij hebben gekregen bij het inschrijven van een opleiding en/of cursus niet gebruiken. Dit komt omdat u de persoonsgegevens hebt afgegeven voor een ander doel dan het versturen van een nieuwsbrief.

GEGEVENS VERZAMELD BIJ ANDEREN?
Hogeschool NIFA verzamelt geen gegevens bij anderen.

WIE IS DE VERWERKINGS­VERANT­WOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONS­GEGEVENS?
Hogeschool NIFA is de juridische verwerkings­verantwoordelijke voor de verwerking van persoons­gegevens.

WELKE PERSOONS­GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ VOOR ONS ONDERWIJS?
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: (Categorie 1) Naam en contactgegevens: Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en website. (Categorie 2) Betaalgegevens: Adres-/mailgegevens voor de facturering.

VOOR WELKE DOELEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Wij gebruiken de genoemde persoons- en bedrijfs­gegevens voor verschillende doelen.

  1. Inschrijving van een opleiding c.q. cursus
  2. Verzenden van onze nieuwsbrief
  3. Beperkte vermelding op de website, na goedkeuring van u, in verband met reviews, zodat andere bezoekers van de website uw bevindingen kunnen lezen.

OP BASIS VAN WELKE GROND­SLAGEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
Toestemming Hogeschool NIFA voor inschrijving opleiding c.q. cursus, voor het versturen van de nieuwsbrief en het gebruik van uw gegevens op de website, als grondslag toestemming die is afgegeven bij het aangaan van het lidmaatschap.

DELEN WIJ DE GEGEVENS MET ANDERE PARTIJEN?
Hogeschool NIFA deelt geen persoons­gegevens met andere organisaties, zonder uitdrukkelijke toestemming van u.

WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EU GEBRACHT?
Hogeschool NIFA verwerkt persoons­gegevens alleen binnen de EU. Aangezien de privacyverklaring van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?
Omdat de beveiliging van persoons­gegevens erg belangrijk is, heeft Hogeschool NIFA een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals hierboven is duidelijk gemaakt verwerken wij alleen persoons­gegevens binnen de EU. Bovendien hanteren wij verschil­lende technische en organi­satorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoons­gegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maat­regelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
(Categorie 1) Naam en contactgegevens: Deze gegevens bewaren wij zolang u bij ons wenst ingeschreven te staat. Sowieso twee jaar nadat u de laatste opleiding en/of cursus bij ons heeft gevolgd. (Categorie 2) Betaalgegevens: Deze gegevens bewaren wij zolang u bij ons wenst ingeschreven te staan en daarna nog 7 jaar. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

WELKE RECHTEN HEEFT U OP BASIS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONS­­GEGEVENS?
Hogeschool NIFA vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. U heeft bij ons inzage in de volgende rechten:

  • Het recht van inzage; u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken
  • Het recht van correctie; indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen
  • Het recht van verwijdering; indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst
  • Het recht van beperking; gedurende de periode dat wij bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • Het recht van dataportabiliteit; op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • Het recht van bezwaar; indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. 

Wilt u extra informatie of gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Neem dan contact met ons op via info@hogeschool.nl.

KLACHT INDIENEN BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT: AUTORITEIT PERSOONS­GEGEVENS
Hogeschool NIFA vindt het belangrijk om tevreden cursisten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons­gegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?
Mocht u nog vragen, een klacht of opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@hogeschoolnifa.nl.